Generalforsamling torsdag den 22. januar 2009, kl. 19.15.

Referat af generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Som dirigent valgtes Susanne Anker-Petersen. Stemmetællere Hanne Sandvad og Anne Tinning.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved skriftlig udsendelse af indkaldelse til alle medlemmer og som opslag i Vedbækhallen 14 dage før dens afholdelse.


2. Formandens beretning.
Formand Pernille Milton aflagde beretning for 2008. Generalforsamlingen godkendte beretningen.


3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kasserer Hanne Sandvad og bestyrelsesmedlem Susanne Anker-Petersen fremlagde i fællesskab det reviderede regnskab.

Foreningens regnskab viser i år et underskud på kr. 65.000. Dette skyldes bl.a., at vi ved årets udgang endnu ikke havde modtaget tilskud til kurser fra kommunen samt tilskud til vores nyindkøbte redskaber fra Tuborgs Grønne Fond og Rudersdal Kommune. Det manglende beløb udgør tilsammen ca. 43.000 kr.

Da mange er vokset ud af deres dragter, har vi endvidere afskrevet vores lager af træningsdragter med 15.000 kr.

Vi har haft øgede udgifter til løn samt udgift til udsendelse af program.

Der er igen foretaget afskrivning på redskaber. Afskrivningen foretages løbende over en 3-årig periode.

Da ovenstående forhold ikke var medtaget i regnskabet, besluttede Generalforsamlingen at returnere det til foreningens revisor for at få en mere retvisende version af foreningens faktiske økonomiske forhold.


4. Fastlæggelse af kontingent for sæson 2008/2009
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at foretage ændringer i kontingenterne for den kommende sæson.


5. Indkomne forslag:

5.a Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen forslår at teksten i §4 Generalforsamling ændres fra:
”Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal tilgå medlemmerne mindst 14 dage, før den afholdes” til
”Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden opslås på klubbens hjemmeside mindst 14 dage, før den afholdes.”

Det indkomne forslag blev vedtaget med 22 fuldmagter og 6 stemmer på generalforsamlingen.


6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg:
Kasserer Hanne Sandvad, ikke genvalgt efter eget ønske
Bestyrelsesmedlem Lotte Lykke Pedersen, genvalgt
Bestyrelsesmedlem Susanne Anker-Petersen, genvalgt

Ikke på valg:
Formand Pernille Milton Smith
Næstformand Birgit Højstrup
Sekretær Louise Nørregaard

Suppleanter:
Casper Boemann genvalgt
Anne Tinning genvalgt
Forslag til ny kasserer i bestyrelsen:
Eva Rindom, valgt til bestyrelsen
7. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller revisor John Hansen, Krogvej 13, 3320 Skævinge til at revidere foreningens regnskab.
John Hansen blev genvalgt.


8. Eventuelt.
Ingen punkter blev behandlet under "Eventuelt".


Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.


Dirigenten takkede for god ro og orden.

Susanne Anker-Petersen, Vedbæk, d. 9. feb. 2009
Dirigent