Generalforsamling torsdag den 22. januar 2009, kl. 19.15.

Formandens beretning til generalforsamlingen for året 2008
Fakta om foreningen
Foreningens medlemstal var ved udgangen af 2008, 237 medlemmer, fordelt på 189 børn/unge og 48 voksen medlemmer, dvs. en fremgang på 44 medlemmer i forhold til 2007. Det er et tilfredsstillende medlemstal da alle hold stort set er fyldt op.
Aktiviteter og beskrivelse af året 2008
Vi startede året med at deltage i indvielsen af den nye idrætshal i Birkerød. Sammen med Skjold Gymnastik leverede 6 dygtige gymnaster fra vores konkurrencehold en fantastisk opvisning under temaet ”Luft” i et mørkelagt rum, klædt i sort tøj og med selvlysende bånd på hænder og fødder. Opvisningen vakte stor jubel blandt tilskuerne og de unge gymnaster fik meget ros.

Mikrospring holdet deltog sammen med Claus i slutningen af januar i Børnefræs på Institut for idræt i København. Få gymnaster deltog, men for dem der deltog var det en stor succes.

Konkurrencer havde igen en central plads i foreningens aktiviteter. Spring-rytme, mini og junior – piger deltog i Sjællands,- og Danmarksmesterskaberne. Miniholdet fik en 6. plads i 4. division ved SM og ved DM blev det til en 7. plads i 7. division. Rigtig flot når det tages i betragtning, at det er et nyt hold i foreningen, der var til deres første konkurrencer. Juniorholdet fik en 8. plads i 2. division ved SM og ved DM blev det til en 6. plads i 4. division. Også en rigtig flot præstation i den hårde konkurrence.

Mikrosping holdet deltog i SM på B-niveau. Det var første gang de 6-8 årige gymnaster var til konkurrence. Det blev en stor oplevelse for dem men resultatet blev desværre ikke en succes. Det blev dog hurtig glemt da træner Claus Østergaard gav is til hele holdet.

Danmarks Gymnastik Forbund, DGF meddelte lige før sommerferien bestyrelsen, at VGF var udvalgt til at afholde Danmarksmesterskaberne for mini-gymnaster i 2009. Bestyrelsen og Rudersdal Kommune er meget glade for at vi har fået æren af at arrangere og afholde et Danmarksmesterskab. Bestyrelsen har haft en meget fin dialog med Rudersdal Kommune i forbindelse med lån af den nye idrætshal i Birkerød til stævnet.

Sommerafslutningen forløb som vanligt med gæstebesøg af DGI Storkøbenhavn’s junior amts hold, pølsemanden holdt sit indtog i forhallen og alle foreningens børn fremviste nogle flotte opvisninger. Der var som altid stor opbakning fra vores gymnasters familier og rigtig mange blev og så alle de deltagende hold lige til slutningen.

Starten på sæsonen 2008/09 i august blev markeret ved, at vi igen udsendte program. Vi havde til den foregående sæson 2007/08 valgt ikke at udsende program da vi havde så lange ventelister. Vi valgte at udsende program for blandt andet at synliggøre vores nye springmix hold. Som noget nyt tilbød vi til sæsonen 2008/09 nye medlemmer at tilmelde sig via klubbens hjemmeside over en 14 dages periode, hvorefter der blev foretaget lodtrækning til de enkelte hold. Det blev en stor succes som vil blive gentaget ved tilmelding til næste sæson.

Fra sæsonen 2008/2009 har vi igen fået et ynglinge konkurrencehold i klubben så vi nu for første gang i klubbens historie har 3 konkurrence hold. Vi er meget glade for igen at kunne tilbyde et ynglinge konkurrencehold da det betyder, at vi har mulighed for at beholde de ældste gymnaster i klubben. Holdet trænes af vores meget dygtige trænerteam bestående af Casper Boeman, Henrik Glædesdal og Thomas Forsberg-Madsen.

I september gæstede Verdensholdet Rudersdal Kommune. Verdensholdet afholdte i samarbejde med Rudersdal kommune en Gymnastik Workshop for kommunens 5. klasser. Vedbæk Gymnastik udlånte i den forbindelse mange af vores redskaber og to af vores hjælpeinstruktører Anna og Julie hjalp til som modtagere under workshoppen, der blev afholdt i den nye idrætshal i Birkerød.

I den sidste weekend i november deltog alle 3 konkurrence hold i Herlev Gymnastikforenings Julecup. Konkurrencen gik for alle 3 hold over al forventning. Mini- og Junior konkurrence holdene placerede sig begge på en flot 6. plads i konkurrencen. Ynglinge holdet som kun bestod af en ynglingegymnast og 8 juniorgymnaster placerede sig på en meget flot 3. plads i konkurrencen så det var nogle meget glade piger der fik hængt bronzemedaljer om halsen.

Året sluttede med en vellykket juleafslutning. Claus sørgede igen i år for at varme flokken op, glade børn viste forældre, søskende og alle andre fremmødte hvad de havde lært hidtil i sæsonen.
Nye redskaber
Vi har i år indkøbt en ny trampet og en ny nedspringsmåtte med tilskud fra Tuborgs Grønne fond.

Derudover har vi vores dygtige instruktører bygget to mobile spejlvægge som bruges flittigt af især konkurrenceholdene. Kommunen har givet et tilskud på kr. 8.400 til spejlvæggene.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i dette år konstitueret sig med ny formand Pernille Milton efter 10 år med Susanne Anker-Petersen som formand. Det har været et travlt og spændende år og jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen men specielt Susanne for al jeres hjælp i mit første år som formand.

Foreningens hjemmeside har i 2008 fået et gevaldigt løft af vores webmaster Gordon Milton og benyttes nu aktivt af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har i løbet af året deltaget i flere møder med Rudersdal Kommune om etablering af en springgrav i Vedbækhallen. Arbejdet har resulteret i at kommunal bestyrelsen har sat penge af i budgettet for 2009 til etablering af en springgrav i Vedbækhallen hvor Gymnastikforening selv finansierer ca. 2/3 af springgraven. Vi venter os meget af springgraven som forventes bygget i sommerferien 2009.
Instruktører og samarbejde med andre
Vi har fra efteråret 2008 kunnet tilbyde et nyt springmix hold for piger og drenge fra 9 år. Det har været en kæmpe succes især hos de mange drenge der har fundet vej til foreningen. Christian Dahl-Weile, Kira Møller og Julie Højstrup har påtaget sig opgaven med holdet og de klarer det fantastisk flot med masser af motivation for de nye gymnaster.

Småbørnsholdene er stadig en stor succes. Vi har igen haft svært ved at finde instruktører til holdet da det ligger tidligt på eftermiddagen. Pernille Milton Smith har igen påtaget sig opgaven med begge hold godt hjulpet af Melanie, Julie, Kira, Sofie Lester, Anna Milton, Ann-Sofie Buchwald, Katrine H. Hansen. Alle på nær Melanie har været på instruktørkursus i efteråret.

De meget populære Mikrospring hold for de 6-8 årige styres heldigvis stadig af Claus. Claus møder til hver træning med en fantastisk motivation og glæde ved gymnastikken som smitter af på børnene som ind i mellem er en sæk lopper. Claus er godt hjulpet med undervisningen af Christian, Kira, Julie og Katrine.

Vores nye mini-konkurrence hold for de 8-11 årige blev i foråret undervist af et trænerteam bestående af Natascha Vejen Henriksen, Christian, Kira og Emilie Milton. De 4 ydede et flot arbejde med de unge gymnaster. I efteråret har vi valgt at give holdet flere træningstimer og de træner nu hver tirsdag og torsdag sammen med de 2 andre konkurrence hold. I efteråret 2008 har trænerteamet bestået af Natascha, Christian og Melanie Sandvad, som er kommet tilbage som træner i foreningen efter et år på efterskole.
Foreningens vilkår/muligheder i kommunen og visioner for fremtiden
Jeg vil her gentage de sidste års bemærkninger mht. dette afsnit. Visionerne og engagementet er stort, dog begrænses de stadig af mangel på lokaler, faciliteter og instruktører. Ventelisterne er steget igen da vi i år har udsendte program i modsætning til sidste år hvor vi undlod at udsende et program pga. de lange ventelister. Der er stadig mange henvendelser med ønske om medlemskab i Vedbæk
Gymnastikforening, og vi har kunnet hjælpe få, men slet ikke alle. Især synes vi det er ærgerligt, at vi ikke kan tilbyde drenge at gå til springgymnastik på konkurrence niveau. Vi har mange henvendelser fra forældre til drenge, der gerne vil gå/fortsætte til springgymnastik på konkurrenceplan i foreningen.

Instruktørmangel er til stadighed et problem. Foreningen arbejder med at uddanne endnu flere af de ældste gymnaster, således at de kan medvirke til at udbygge og på sigt afløse vores dygtige trænerstab.

Vi glæder os til og forventer meget af vores nye springgrav, der vil være med til at fastholde vores ældre gymnaster i klubben samt være en nødvendighed, hvis vi skal kunne følge med i udviklingen inden for spring-rytmegymnastikken.
Økonomi
Foreningens regnskab viser i år et underskud på kr. 65.000. Dette skyldes bl.a. at vi ved årets udgang endnu ikke havde modtaget tilskud til kurser fra kommunen samt tilskud til vores ny indkøbte redskaber fra Tuborgs Grønne Fond og Rudersdal Kommune. Det manglende beløb udgør tilsammen ca. 43.000,- Derudover har vi afskrevet vores lager af træningsdragter da mange er vokset ud af deres dragter og vi benytter derfor lejligheden til at skifte til en ny dragt. Derudover har vi haft øgede udgifter til løn samt udgift til udsendelse af program. Men alt i alt har foreningen dog fortsat en sund økonomi.

Der er igen foretaget en afskrivning på redskaber. Afskrivningen fortages løbende over en 3-årig periode.

Regnskabet indeholder ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere regnskaber og kan udleveres ved henvendelse til formanden.
Afsluttende bemærkninger
Til slut vil jeg rette en stor tak til de mange forældre, der har hjulpet os i det forgangne år, f. eks som hjælpere på småbørnsholdet, chauffører, redskabsbærere m.m. En særlig stor tak vil jeg rette til Casper, Henrik og Thomas for deres hjælp med at bygge nye redskaber, reparationer m.m. En stor tak skal lyde til alle klubbens engagerede instruktører for jeres utrættelige energi i undervisningen der i høj grad er med til at motivere gymnasterne til at yde deres bedste samtidig med at det er sjovt at gå til gymnastik. Tak til vores revisor John Hansen, og en sidste tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde.

Pernille Milton Smith